جوجه شتر مرغ

درجه یک : که بدون هیچ مشکلی به دنیا می آیند.
درجه دو : نوک زدن به پوسته و بیرون آمدن را به سختی انجام می دهند.
درجه سه : این جوجه ها قادر به نوک زدن به پوسته نمی باشند و در این حالت پوسته بایستی برای آنها شکسته شود.