آغاز فروش جوجه شتر مرغ از اوایل سال ۹۸ آماده تحویل می باشد

۱ – جوجه شتر مرغ حچری

۲ – جوجه شتر مرغ یک ماهه

۳ – جوجه شتر مرغ دو ماهه

۴ – جوجه شتر مرغ سه ماهه